Disclaimer voor www.nfpfietslease.nl

Op deze pagina tref je de disclaimer van www.nfpfietslease.nl aan, zoals deze beschikbaar is gesteld door NFP Fietslease. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NFP Fietslease is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NFP Fietslease.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NFP Fietslease te mogen claimen of te veronderstellen.

NFP Fietslease streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NFP Fietslease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat wanneer wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigingen dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.nfpfietslease.nl op deze pagina.